I kursen här kursen kommer du ges en översikt av olika vetenskapliga traditioner och vetenskapsteoretiska frågeställningar, med betoning på vetenskapliga argument och resonemang.Vis diskuterar relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för din yrkesutövning Stor vikt läggs vid forskningsdesign, relation mellan problemformulering, operationalisering, forskningsfrågor och teori och metodval. Vi kommer gå igenom både kvantitativa och kvalitativa metoder avseende insamling och analys liksom forskningsetiska frågeställningar. Vi kommer ägna mycket tid åt akademisk literacitet dvs inte bara hur man skriver akademiska texter, utan även hur man kan läsa , förstå och använda akademiska texter.